محاسبه مقاومت پای دکل های انتقال انرژی با فونداسیون بتون مسلح به کمک کامپیوتر

مقاله حاضر روش محاسبات ویژه ای برای محاسبه دقیق و علمی مقاومت پای برج دکلهای خطوط انتقال نیرو که دارای فونداسیون بتون مسلح هستند ارائه می کند .


در این روش قفس تسلیح بتون و آرماتوربندی ها به عنوان یکی از اجزاء سیستم زمین عمل کرده و موجب پائین آمدن مقاومت پای برج و در نتیجه کاهش مجموع هزینه های سیستم زمین می شود . بدین ترتیب از بکاربردن تجهیزات زمین در بعضی از برجها که فنداسیون بتون مسلح مقاومت مطلوب را تأمین می کند جلوگیری نموده و درنتیجه هزینه مربوطه صرفه جویی میشود .
روش ارائه شده در مقاله حاضر، هریک از پایه های دارای قفس تسلیح بتون را با الکترود استاندارد زمین شبیه سازی نموده و مقاومت خودی و متقابل این الکترودها را محاسبه و در نهایت روابط کلی محاسبه مقاومت پای برج دکل های فوق را بدست آورده و در قدم بعدی مدار معادل الکتریکی سیستم زمین با ویژگی‌های یادشده را بدست می‌دهد.