اخبار و مقالات

محاسبه مقاومت پای دکل های انتقال انرژی با فونداسیون بتون مسلح به کمک کامپیوتر

مقاله حاضر روش محاسبات ویژه ای برای محاسبه دقیق و علمی مقاومت پای برج دکلهای خطوط انتقال نیرو که دارای فونداسیون بتون مسلح هستند ارائه می کند .
در این روش قفس تسلیح بتون و آرماتوربندی ها به عنوان یکی از اجزاء سیستم زمین عمل کرده و موجب پائین آمدن مقاومت پای برج و در نتیجه کاهش مجموع هزینه های سیستم زمین می شود . بدین ترتیب از بکاربردن تجهیزات زمین در بعضی از برجها که فندا سیون بتون مسلح مقاو مت مطلوب را تأمین می کند جلوگیری نموده و درنتیجه هزینه مربوطه صرفه جویی میشود .
روش ارائه شده در مقاله حاضر، هریک از پایه های دارای قفس تسلیح بتون را با الکترود استاندارد زم ین شبیه سازی نموده و مقاومت خودی و متقابل این الکترودها را محاسبه و در نهایت روابط کلی محاسبه مقاومت پای برج دلک های فوق را بدست آورده و در قدم ب عدی مدار م عادل الکتریکی سیستم زمین با ویژگیهای یادشده را بدست می دهد .

روش های مختلف و نوین بهینه سازی ابعاد دکل های خطوط انتقال و اثرات آن بر حریم، پارامترهای الکتریکی و هزینه های اقتصادی شبکه

احداث خطوط انتقال هوایی انـرژی الکتریکـی همـواره بـا مشکل حریم مسیر خط انتقال روبرو بوده است . کاستن حریم خط و مسائل مربوط به آن همواره مو رد توجـه بـوده و بـرای ین منظور نوع جدیدی از خطوط انتقال بنام خطوط کمپکـت مورد استفاده قرار گرفته است . آرایش دکـل، هـادی و کـراس آرمهای متفاوت در این خطوط می تواند به بهینه سازی ابعـاد آنها و کاستن هرچه بیشتر حریم منجر گردد . در این مقاله ابتدا به بررسی ویژگیهای خ طوط کمپکت پرداختـه شـده و سـپس روشهای مختلف بهینه سازی ابعاد این دکلها نظیـر آرایشـهای مختلف هادی، مقره و کراس آرم بررسی شده اسـت و آنگـاه آرایشــهای مــذکور در خطــوط کمپکــت و خطــوط معمــولی مقایسه و با بهره گیـری از مقایسـه اقتصـادی و فنـی خطـوط کمپکــت و معمــولی، پیامــدهای اســتفاده از خطــوط کمپکــت بررسی شده است.